Izdvojeno

 
 

JAVNI POZIV za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja 20. međunarodnog čipkarskog festivala 2016.

Temeljem čl. 6. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Grada Lepoglave i TKIC d.o.o. od 24. travnja 2009. Godine, Odluke Gradonačelnika Grada Lepoglave o povjeravanju poslova organizacije manifestacije 20. Međunarodni čipkarski festival 2016. TKIC-u d.o.o. (Klasa: 610-02/16-01/2, Urbroj: 2186/016-01-16-1 od 17.08.2016. te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za postavljanje pokretnih naprava za izlaganje , prezentaciju te prigodnu prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji 20. Međunarodni čipkarski festival 2016., Uprava TKIC d.o.o. Lepoglava, Hrvatskih pavlina 7, 42 250 Lepoglava, (dalje u tekstu: Organizator) raspisuje

JAVNI POZIV

za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja 20. međunarodnog čipkarskog festivala 2016.

Dio javne površine na dijelu čkbr. 2613 k.o. Lepoglava (park između prilazne ceste restorana „Ivančica“ i pošte Lepoglava)

Jedno mjesto za prodaju kokica, šećerne vune, balona površine do 7 m2 po početnoj cijeni od 500,00 kn

Dio javne površine - prostor omeđen česticama čkbr. 2621/1, čkbr. 2614/7, čkbr2613 i čkbr 2605/1 k.o. Lepoglava (površina između parkinga i prilazne ceste restorana Ivančica Lepoglava – kod zastava)

Jedno mjesto za prodaju kokica, šećerne vune, balona površine do 7 m2 po početnoj cijeni od 500,00 kn

Napomene:

Ponude se podnose zasebno za svaku lokaciju, a ukoliko se jedan ponuditelj natječe za obje lokacije koje su predmet natječaja , dužan je za svaku lokaciju dati odvojenu ponudu

U slučaju da na natječaj stignu dvije ili više ponuda s jednakim uvjetima, prednost će se dati ponuditelju koji je ranije podnio ponudu

Visina ponuđene zakupnine ne sadrži porez na dodanu vrijednost, koji je temeljem Ugovora o zakupu obvezan platiti Zakupnik. Visina ukupne obveze utvrdit će se Ugovorom o korištenju javne površine

Organizator osigurava priključak na električnu energiju za potrebe rasvjete, rad frižidera i slično. Električne grijalice i trošila iznad 3 kw smatraju se neprihvatljivima zbog preopterećenja električne mreže.

Postavljena pokretna naprava ne smije ometati odvijanje prometa, te rad drugih pokretnih naprava i poslovnih objekata uz predmetnu javnu površinu

Održavanje čistoće zakupljenog prostora snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu

Zakupnik osigurava svoju pokretnu napravu i odgovoran je za sigurnost njenog rada, radnika koji rade u njoj i za sigurnost kupaca i prolaznika

Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od 2 radna dana

Zakupljene javne površine ne mogu se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe

III. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe - državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti i koje su podmirile sve obveze zaključno sa zadnjim danom prijave na natječaj prema TKIC-u d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točki 1, 2 i 3 ovog javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, ugovor o zakupu će se otkazati.

Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je ishodovati potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko-tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.

Zakupac ne smije zakupljenu javnu površinu davati u podzakup, te reklamirati djelatnosti drugih osoba.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu TKIC d.o.o., Hrvatskih pavlina 7, 42250 Lepoglava s naznakom „ZA JAVNI POZIV ZAKUP LOKACIJE – 20. MEĐUNARODNI ČIPKARSKI FESTIVAL- NE OTVARATI“, zaključno do 12. rujna 2016.

Pokrovitelji

 
 

Gastronomija i smještaj

Ukoliko vam treba smještaj za vrijeme Festivala čipke ili ako želite provjeriti gastronomske delicije koje se nude u lepoglavskoj regiji, pogledajte ih na linku niže i rezervirajte svoje mjesto u Lepoglavi.

Pročitaj više

PRODAJNA GALERIJA

Kupite originalnu Lepoglavsku čipku on-line! Čipke su upakirane u ekskluzivne papirnate omote u tri veličine ovisno o dimenziji čipke. Na omote je aplicirana oznaka "Izvorno hrvatsko" AF 008, markica Povjerenstva grada Lepoglave s kontrolnim brojem vrhunske kvalitete lepoglavske čipke, deklaracija sa podacima o čipki i čipkarici ...

Web trgovina

 

Brzi kontakt

Nazovite nas na
+385 42 770 137

Email
turizam@lepoglava–info.hr

Nalazite se ovdje: Naslovnica vijesti JAVNI POZIV za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju za vrijeme održavanja 20. međunarodnog čipkarskog festivala 2016.